Blogia
Bushi Dojo

Seminario en Huelva con Diego López

Seminario en Huelva con Diego López

Fecha: Sábado 1 de Diciembre

Horarios:
Sabado mañana de 10:30 a 13h
tarde de 16:30 a 18:30h

Tema: Kukishinden Ryu
Se trabajará Dakentaijutsu de Kukishin Ryu, Kuki no Kata Bojutsu y Nawa Jutsu

Impartido por: Diego Lopez Garcia -Yuu Ryu-, Shihan Bujinkan Dojo.

Lugar : Dojo Juji Japon
c/ Misericordia s/n
21005 Huelva

Organiza Shidoshi-Ho Daniel Madero Correa telf : 629-538-343

Colaboran Dojos Bujin Ninpo Kan. Futen Dojo Moron y Yuu Shin Dojo Utrera:
Bujinkan Sevilla
Dojo Ninpo Kan

0 comentarios