Blogia
Bushi Dojo

Histórico de Temas Anuales Bujinkan / Bujinkan Yearly Themes Archive

Hemos recopilado aquí el histórico de los temas anuales trabajados por el Sôke desde que empezó a dedicar el año a un tema concreto y específico en el año 1993:
WE have compiled here the yearly themes that we in the Bujinkan have been working in since Sôke began to devote every year for an specific theme in 1993:

1993 - Rokushaku bojutsu + Taijutsu

1994 - Sojutsu (Yari) + Kodachi

1995 - Naginatajutsu + Daisho Sabaki Gata + Taijutsu * Este año se cambia el nombre oficialmente de Ninjutsu a Budo Taijutsu / Changing the name from Ninjutsu to Budo Taijutsu *

1996 - Bikenjutsu + Taijutsu * Este año se inauguró el Hombu Dojo / Opening of the Hombu Dojo *

1997 - Jojutsu + Tachi + Taijutsu

1998 - Shindenfudo-ryu

1999 - Kukishin-ryu Taijutsu Happo Biken

2000 - Koppojutsu

2001 - Kosshijutsu

2002 - Takagi Youshin-ryu jujutsu

2003 - Juppou-sesshou, Kunai, Ninja-tou, Tessen, Kyoketsu shoge

2004 - Roppo Kuji no Biken

2005 - Gyokko-ryu, bo + ken

2006 - Shindenfudo-ryu, Ken y Taijutsu

2007 - Kukishinden-ryu (Kukishin-ryu)

2008 - Togakure-ryu y Ninpo

0 comentarios